Herbstsonne im Wald - Aquarell - Ostalp 2009

Licht zwischen Bäumen - Aquarell - Ostalp 2009

Äste - Aquarell - Ostalp 2009

Waldweg - Aquarell - Ostalp 2009